Liebherr UTM
Teh. parametri: 40 t. 35m + 9m
Cena: 40.16 €/st.
Skaits: 1 vienība