Par Mums

Pēc tam, kad Padomju Savienībā vairāki tilti tika slēgti avārijas stāvokļa dēļ un Latvijā, slogojot sabruka Ķeguma tilts, tika pievērsta uzmanība inženierbūvju ekspluatācijas uzraudzībai. Lai veiktu uzturētāja funkcijas Rīgā, 1989. gada 19. jūnijā tika izveidota jauna struktūrvienība „Mākslīgo būvju ekspluatācijas nomas pārvalde”, kas 1991. gada 11. oktobrī reģistrējās kā SIA „Rīgas tilti”. Uzņēmuma pārraudzībā – tehniskajā un sezonas uzturēšanā tika nodotas 95 inženierbūves, tai skaitā tilti, kustības pārvadi un gājēju tuneļi, kā arī 37 km nostiprināto krastmalu. Ikdienas remontdarbi, kā arī vasaras un ziemas sezonu uzturēšanas darbi notika pēc saskaņotas gada darbu programmas ar Rīgas pilsētas izpildinstitūciju. Sākot ar 1997. gadu inženierbūvju uzturēšanas darbi tiek iegūti izsludināto konkursu rezultātā.

Vienlaicīgi ar ekspluatācijā esošo objektu uzturēšanu un ikdienas remontdarbu veikšanu, uzņēmums aktīvi piedalās Rīgā un Latvijā izsludinātajos konkursos par objektu rekonstrukciju un jaunbūvju būvniecības darbiem. Pēdējos 33 gados Rīgā ir izbūvēti 40 jauni transporta infrastruktūras objekti, tai skaitā 2 tilti. Uzņēmums piedalījies abu jauno tiltu – tilta pār Buļļupi un Dienvidu tilta pār Daugavu būvniecībā. Veikta vairāku estakāžu būvniecība Dienvidu tilta 1. un 2. kārtas etapos, kā arī būvniecības darbi austrumu maģistrāles krustojumā ar Gaujas ielu un satiksmes pārvadā pār dzelzceļu Rīga-Skulte. Esam izbūvējuši pārvadu pār dzelzceļu pie stacijas “Brasa”. SIA „Rīgas tilti” ir veikuši daudzu Rīgas pilsētai nozīmīgu objektu rekonstrukciju – tilts pār kanālu pie Bastejkalna, pie Nacionālās operas, Krišjāņa Barona ielā, 13. janvāra ielā, satiksmes pārvada Altonavas un Torņkalna ielā. Bez satiksmes pārtraukšanas veikta krustojuma rekonstrukcija un sliežu ceļu izbūve pie Nacionālā teātra Krišjāņa Valdemāra ielā. Esam veikuši satiksmes pārvada pār K.Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā, tiltu pār Mazo Daugavu unBieķengrāvi rekonstrukciju.

Pēdējos gados izbūvēti apvedceļi vairākām apdzīvotām vietām. Saulkrastu un Ķekavas apvedceļos, kā arī Tīnūži-Koknese ceļā esam kopsummā uzbūvējuši 15 satiksmes pārvadus, tiltus, tuneļus un liela izmēra caurtekas.

35 gadu laikā ir veikta tādu lielu objektu Latvijā rekonstrukcija, kā;

 • tilti pār Gauju pie Siguldas, Veclaicenes un Lejasciema;
 • satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalā pie Dzintariem;
 • kopā ar AS „Latvijas tilti” tilts pār Gauju pie Carnikavas;
 • tilts pār Lielupi Jūrmalā kopā ar visām Latvijā strādājošām tiltu būvniecības firmām;
 • tilts pār Ventu Ventspilī kopā ar AS „Latvijas tilti”;
 • pagriežamais tilts pār Tosmare kanālu Liepājā;
 • trīs tilti pār Ogres upi Ogrē (gājēju tilts, komunikāciju un autoceļa tilts uz a/c Rīga – Koknese);
 • tilti pār Daugavu Jēkabpilī un uz Daugavpils apvedceļa A14;
 • tilti pār Mazo Daugavu un Bieķengrāvi Rīgā;
 • tramvaja tilts pār Tirdzniecības kanālu un pieejošie tramvaju ceļi Liepājā;
 • Krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā pie Daugavpils cietokšņa.

Jau vairāk kā 15 gadus uzņēmuma viens no darbības virzieniem ir tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija krustojumos, pārejot uz zemajām sliedēm, kas iepresētas ar gumijas profilu palīdzību saspriegtā dzelzsbetona plātņu speciālās formās. Pēc apgūtās tehnoloģijas šādi būvniecības projekti realizēti Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Esam izbūvējuši tramvaju sliežu ceļus uz monolīta betona joslām ar pazeminātu trokšņa līmeni Brīvības ielā un Maskavas ielā.

Uzņēmuma panākumi un izaugsme nav iedomājama bez vienota visa uzņēmuma kolektīva pašaizliedzīga darba nevienmērīgas un svārstīgas ekonomikas, un lielas konkurences apstākļos, iegūstot Pasūtītāja uzticību un partneru līdzatbildību. Turpmāka attīstība iespējama pie nosacījuma, ka ikviens no uzņēmumā strādājošiem ar atbildību veiks viņam uzticētos pienākumus, nekad neaizmirstot, ka tas viss pārtop vienā lielā darbā, kam vārds ir „Rīgas tilti”.

Kvalitātes un vides politika

SIA „Rīgas tilti” ir uzņēmums ar lielu pieredzi transporta inženierbūvju un hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvniecības un remonta jomā.

Mūsu uzņēmuma nepārtrauktas konkurētspējas paaugstināšanas pamatā ir klientu vēlmju apzināšana un apmierināšana.

Ļoti nozīmīgi ir kontakti ar klientu, jo tikai kopīgi sadarbojoties, iespējama precīza nepieciešamo pakalpojumu kvalitātes un vides prasību definēšana.

Uzņēmuma kvalitātes un vides politikas galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši kvalitātes un vides prasībām;
 • pasūtītāja informēšana par sniedzamajiem pakalpojumiem un esošo objektu apkalpošana;
 • jauno tehnoloģiju apzināšana un apgūšana;
 • jauno tirgus nišu aizņemšana;
 • darbinieku kompetences paaugstināšana;
 • darbinieku izpratnes pilnveidošana par vides aizsardzības būtiskumu mūsu uzņēmumā;
 • videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana;
 • efektīva atkritumu apsaimniekošana, nodrošinot to otrreizēju pielietošanu vai pārstrādi;
 • kvalitātei un videi saistošo likumdošanas prasību apzināšana un izpilde;
 • iespējamo risku apzināšana un preventīvo darbību plānošana šo risku novēršanai.

Integrētas vadības sistēmas politika

SIA „Rīgas tilti” ir uzņēmums ar lielu pieredzi transporta inženierbūvju un hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvniecības un remonta jomā

Mūsu uzņēmuma nepārtrauktas konkurētspējas paaugstināšanas pamatā ir klientu vēlmju apzināšana un apmierināšana.

Ļoti nozīmīgi ir kontakti ar klientu, jo tikai kopīgi sadarbojoties, iespējama precīza nepieciešamo pakalpojumu kvalitātes un vides prasību definēšana.

Uzņēmuma integrētas vadības sistēmas politikas galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši kvalitātes, vides un darba drošības prasībām;
 • pasūtītāja informēšana par sniedzamajiem pakalpojumiem un esošo objektu apkalpošana;
 • jauno tehnoloģiju apzināšana un apgūšana;
 • jauno tirgus nišu aizņemšana;
 • darbinieku kompetences paaugstināšana;
 • arbinieku izpratnes pilnveidošana par vides aizsardzības un darba drošības būtiskumu mūsu uzņēmumā;
 • videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana;
 • arodveselības un darba drošības prasību izpilde;
 • efektīva atkritumu apsaimniekošana, nodrošinot to otrreizēju pielietošanu vai pārstrādi;
 • kvalitātei, videi, energopārvaldībai, darba drošībai saistošo likumdošanas prasību apzināšana un izpilde;
 • iespējamo risku apzināšana un preventīvo darbību plānošana šo risku novēršanai;
 • nodrošināt nepārtrauktu efektivitātes uzlabošanu kvalitātes, vides, energopārvaldības, arodveselības un darba drošības jomā, ņemot vērā enerģijas pielietojuma veidus un patēriņa specifiku;
 • atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi un projektu izstrādi, kas uzlabo energosniegumu.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas tilti” apmeklētājiem, klientiem un sadarbības partneriem un to kontaktpersonām

Šī paziņojuma mērķis ir informēt Jūs par SIA “Rīgas tilti” veikto personas datu apstrādi, izpildot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikto.

Personas datu apstrādes pārzinis SIA “Rīgas tilti” Adrese: Tīklu iela 10, Rīga, LV-1048 Tālr. Nr.: +371 67612063 e-pasts: sekretare@rigastilti.lv
Personas datu aizsardzības speciālists SIA “Datu aizsardzības aģentūra”, tālr.: +37129131110, e-pasts: laura.kalnina@datuagentura.lv

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. Pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.